Regulamin MF Sosnowiec

 

 

Regulamin Młodej Farmacji SosnowiecRozdział 1

 

Nazwa, siedziba, działalność

 

§1

1. Młoda Farmacja  Sosnowiec jest organizacją studencką działającą na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, w skrócie SUM. Angielska nazwa organizacji brzmi "Young Pharmacy Sosnowiec Poland".

2. Uznawanymi skrótami są: MF, MF Sosnowiec oraz angielskie odpowiedniki YP, YP Sosnowiec.

§2

1. Młoda Farmacja  Sosnowiec zwana dalej “Sekcją”, zrzesza studentów studiów magisterskich na kierunku farmacja Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwanego dalej SUM.

2. Sekcja działa w oparciu o §31 pkt 4 i 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz §4 Regulaminu Sekcji Naukowych PTFarm, na podstawie których stanowi strukturę Towarzystwa.

3. Sekcja działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami); aktów wykonawczych do niej, statutu SUM oraz niniejszego Regulaminu.

4. Siedzibą Sekcji jest Dom Studenta Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach– pokój 507 przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu.

 §3

Sekcja posługuje się emblematem, którego wzór określa załącznik niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania
 

§4

1. Celem sekcji jest:

1) pomoc studentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  SUM w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie wiedzy farmaceutycznej,

2) rozwój idei humanitaryzmu oraz propagowanie zasad etyki zawodowej,

3) rozwój programu przeddyplomowego kształcenia farmaceutycznego,

4) propagowanie postępów nauki wśród studentów farmacji,

5) pomoc w aktywnym wchodzeniu studentów na farmaceutyczny rynek pracy,

6) integracja środowiska studentów farmacji na szczeblu ogólnopolskim oraz

międzynarodowym.

2. Sekcja realizuje swoje cele przez:

1) propagowanie swoich zadań i zasad organizacyjnych wśród studentów farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM

2) zajmowanie się sprawami  członków Sekcji poprzez stałą współpracę z władzami SUM i PTFarm w zakresie:

a) informowania członków Sekcji o uchwałach władz Uczelni i PTFarm związanych ze studiami tudzież pracą zawodową farmaceutów,

b) zgłaszania wniosków do władz SUM w sprawach członków Sekcji ,

c) konsultacji z przedstawicielami SUM i PTFarm;

3) ścisłą współpracę z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi studentów farmacji:

a) IPSF – International Pharmacy Students' Federation,

b) EPSA – European Pharmaceutical Students' Association;

4) organizowanie wymian międzyuczelnianych oraz zagranicznych praktyk wakacyjnych w

porozumieniu z odpowiednimi władzami;

5) organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów oraz konkursów prac naukowych i innych;

6) współpracę z innymi organizacjami oraz Samorządem Studenckim działającym na SUM;

7) współpracę ze studenckimi towarzystwami naukowymi w sprawie kół naukowych oraz propagowanie rozwoju nauki;

8) kultywowanie tradycji historycznych zawodu farmaceuty;

9) organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i towarzyskim;

10) podejmowanie innych działań, które Sekcja uzna za korzystne dla członków Sekcji .

§5

Sekcja opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§6

Członkowie Sekcji dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków nadzwyczajnych.

§7

1. Członkami zwyczajnymi Sekcji mogą być studenci farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem  Medycyny Laboratoryjnej SUM , którzy popierają ideę Sekcji i aktywnie uczestniczą w realizacji celów Sekcji.

2. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ds. wewnętrznych.

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Zarządu Młodej Farmacji, złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały; decyzja Zarządu Sekcji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w tym przedmiocie jest ostateczna.

§8

1. Członkostwo nadzwyczajne nadaje Zarząd Sekcji osobom, które wniosły szczególne zasługi dla MF.

2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać absolwent kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM  do 2 lat od ukończenia studiów magisterskich, pod warunkiem, że osoba ta przystąpiła do Sekcji w okresie studiów.

3. Członek nadzwyczajny korzysta z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§9

1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień regulaminu MF Sosnowiec i uchwał władz sekcji,

2) aktywnego udziału w realizacji celów sekcji, przy czym poprzez aktywne działanie uznaje się udział w minimum jednym wydarzeniu prozdrowotnym na semestr.

3) wywiązywania się z powierzonych mu funkcji i obowiązków, ustalonych przez Przewodniczącego

i/lub pozostałych członków Zarządu i koordynatorów

4) uiszczenia składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd

5) przestrzegania norm współżycia społecznego,

5) dbania o dobre imię Sekcji.

2. Członek zwyczajny posiada:

1) czynne i bierne prawo wyborcze, które nabywa 3 miesiące po terminie przystąpienia do Sekcji

2) prawo zgłaszania wniosków do władz Sekcji,

3) prawo do uczestniczenia we wszystkich projektach i inicjatywach MF Sosnowiec.

§10

Członkostwo w Sekcji wygasa:

1) na wniosek złożony przez członka do władz właściwej Sekcji – z dniem wskazanym we wniosku,

2) wskutek zachowania niezgodnego z niniejszym Regulaminem,

3) w przypadku gdy frekwencja członka na zebraniach MF Sosnowiec jest niższa niż 60% i nie uczestniczy w minimum 1 akcji o charakterze prozdrowotnym w semestrze,

4) z chwilą podjęcia przez Zarząd Sekcji uchwały o wykreśleniu. Powyższa uchwała zapada zwykłą większością głosów przy quorum co najmniej 50% członków Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Przewodniczącego Sekcji. Od uchwały o wykreśleniu przysługuje prawo odwołania do Zarządu Sekcji w terminie 14dni od daty doręczenia członkowi uchwały o wykreśleniu; decyzja Zarządu w tym przedmiocie jest ostateczna,

5) z chwilą skreślenia z listy studentów,

6) z chwilą otrzymania dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja, za wyjątkiem sytuacji, w której nadane zostało członkostwo nadzwyczajne.

§11

Członkowie Zespołu Sekcji, którzy zaliczyli co najmniej dwa lata studiów mogą stać się kandydatami na członków PTFarm, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej PTFarm, zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

 

Rozdział 4

Władze Sekcji

 

§12

Władzami Sekcji są :

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

§13

1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zgromadzenie, które tworzą wszyscy członkowie Sekcji.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§14

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) podejmowanie uchwał wytyczających kierunki działania Sekcji,

2) wybór Zarządu i koordynatorów

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium,

5) uchwalanie zmian w regulaminie,

6) podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Sekcji,

7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu do organizacji o których mowa w §4, ust. 3,

8) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd

§15

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§16

W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mogą brać udział:

1) członkowie ustępujących władz,

2) goście zaproszeni przez Zarząd.

§17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Przewodniczącego Sekcji kilka razy do roku w miarę potrzeby.

2. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków co najmniej tydzień przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia

§18

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek co najmniej piętnastu członków Sekcji,

3) na wniosek Prezesa Śląskiego Oddziału PTFarm.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie do trzech tygodni od daty podjęcia uchwały, bądź zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd informuje wszystkich członków przynajmniej tydzień przed ustalonym terminem zgromadzenia.

§19

1. Zarząd Sekcji składa się z przynajmniej 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie i jest władzą wykonawczą Sekcji.

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok;

Kadencja Zarządu rozpoczyna się 1 października i kończy 31 września następnego roku.

3. Wybór Zarządu i koordynatorów przez Walne Zebranie Delegatów powinien odbyć się przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej. Okres między Walnym Zgromadzeniem Delegatów, na którym zarząd został wybrany, a chwilą objęcia stanowisk to okres przygotowawczy, w czasie którego członkowie ustępującego zarządu powinni przygotować następców do pełnionych funkcji.

3. W skład Zarządu wchodzą :

1) Przewodniczący

2) Wiceprzewodniczący ds. zewnętrznych

3) Wiceprzewodniczący ds. wewnętrznych

4) Lokalny koordynator ds. praktyk IPSF (Local Exchange Officer – LEO)

5) Koordynator ds. nauki

6) Koordynator ds. IT

7) Koordynator ds. PR

oraz inne osoby, jeśli tak postanowi Przewodniczący. Poza zarządem powoływani są też koordynatorzy na wniosek Przewodniczącego.

4. Funkcja w zarządzie może być pełniona przez więcej niż jedną osobę, jeśli Zarząd sekcji uzna, że ilość obowiązków przypadająca na daną funkcję wymaga pracy i zaangażowania więcej niż jednej osoby.

5. Funkcje pełnione w Zarządzie nie mogą być ze sobą łączone – chyba, że w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Sekcji postanowi inaczej.

6. Funkcja w Zarządzie Sekcji lub koordynatora nie może być pełniona przez studenta 6 roku – chyba, że w uzasadnionych p przypadkach Przewodniczący Sekcji postanowi inaczej.

§20

1. Przewodniczący oraz pozostali członkowie zarządu są wybierani zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

 §21

1. Przewodniczący ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu Sekcji w sytuacji:

1) długotrwałego nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z pełnionej funkcji

2) działania wbrew Regulaminowi oraz uchwałom władz Sekcji

3) braku aktywnego udziału w pracach Zarządu Sekcji.

2. Przewodniczący ma prawo skreślić z listy członków MF Sosnowiec  osoby które:

1) nie wywiązują się z obowiązków wynikających z pełnionej funkcji

2) działają wbrew Regulaminowi oraz uchwałom władz Sekcji

3) nie biorą aktywnego udziału w akcjach i projektach, zaplanowanych przez Zarząd.

3. W przypadku braku zatwierdzenia decyzji Przewodniczącego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu decyzja ta przestaje obowiązywać.

4. Z uzasadnionych powodów Walne Zgromadzenie może odwołać członków Zarządu. W przypadku odwołania Przewodniczącego ustępuje cały Zarząd, a Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.

§22

Do kompetencji Zarządu należy :

1) reprezentowanie Sekcji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

2) kierowanie działalnością sekcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia

3) ustalanie terminu i miejsca obrad Walnego Zgromadzenia oraz innych spotkań,

4) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o przystąpienie do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

5) ogłaszanie konkursów oraz przyznawanie nagród,

6) utrzymywanie stałego kontaktu z władzami PTFarm,

7) składanie sprawozdań z działalności sekcji Zarządowi Młodej Farmacji, władzom Uczelni oraz

PTFarm,

8) składanie wniosków o przyznanie funduszy na działalność Sekcji,

9) pozyskiwanie sponsorów,

10) zarządzanie majątkiem i funduszami Sekcji w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie,

11) prowadzenie imiennego spisu członków Sekcji,

12) współpraca z pozostałymi sekcjami Młodej Farmacji oraz Zarządem Młodej Farmacji,

13) składanie wniosków o przyjęcie, skreślenie, wykluczenie członków Sekcji z PTFarm.

§23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy

członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równego podziału głosów

rozstrzyga głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego ds. wewnętrznych, jeśli Przewodniczący jest nieobecny lub Wiceprzewodniczącego ds. zewnętrznych, jeśli Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ds. wewnętrznych jest nieobecny.

 

Rozdział 5

Majątek i fundusz Sekcji

 

§25

Fundusze Sekcji stanowią:

1) środki przyznane przez Oddział PTFarm w Katowicach,

2) środki uzyskane z SUM,

3) inne, m.in. dotacje, zapisy, darowizny.

§26

1)Ostateczne decyzje dotyczące przyznawania dofinansowań z  Funduszów Sekcji  znajdujących się do dyspozycji  podejmuje  Przewodniczący.

 

 Rozdział 6

Zmiana Regulaminu

 

§27

Zmiana Regulaminu Sekcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§28

Likwidacja Sekcji następuje w trybie określonym w §13 Regulaminu Sekcji Naukowych PTFarm. W przypadkach nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy PTFarm.

§29

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

 

 

16.05.2016

MF Sosnowiec

 

Dane kontaktowe

Sylwia Dobiech
tel. 792 607 265

Email: przewodniczacy.sosnowiec@mf.edu.pl